Daim ntawv thov HCBS Cov Peev Nyiaj Pab Txhim Kho Cov Neeg Ua Hauj Lwm rau cov kws tshaj lij ncaj qha los tsim kev koom tes uas cov neeg ua hauj lwm yog tus tswv

| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

Cov kw tshaj lij fab kev saib xyuas ncaj qha uas xav thov lub khoos kas HCBS Cov Peev Nyiaj Pab Txhim Kho Cov Neeg Ua Hauj Lwm rau kev koom tes uas tus neeg ua hauj lwm yog tus tswv yuav tsum sau kom tiav daim foos no.Yog xav paub ntxiv txog qhov peev nyiaj pab nws tus kheej, mus rau ntawm phab vev xaib ntawm HCBS Cov Peev Nyiaj Pab Txhim Kho Cov Neeg Ua Hauj Lwm.Yog tias koj muaj lus nug, tiv tauj rau tus neeg muag cov peev nyiaj uas tau txais kev teeb tsa ntawm lub xeev, Lub Koom Haum Saib Xyuas Kev Txhim Kho Zej Zog Hauv Nroog Loj (Metropolitan Consortium of Community Developers, MCCD), ntawm info@mccdmn.org.

Cov ntaub ntawv tus neeg thov

 

Muab cov hauv qab no ua ib feem ntawm koj qhov kev sau npe (xav tau)

Leej twg yog tus xub thawj uas tiv tauj rau koj pawg kev koom tes?
Qhia peb txog koj pab pawg neeg (xav tau)Cov lus nug ntxiv (yeem)

Nws yuav pab tau rau MCCD thiab DHS kom paub seb cov neeg thov kev pab puas yog ib feem ntawm lub koom haum lub hom phiaj los sis cov zej zog tsis muaj suab npe (rau kev piav qhia, mus saib hauv DHS Cov Peev Nyiaj Pab thiab RFP phab vev xaib).Koj cov lus teb rau cov lus nug no txaus siab tab sis tsis xav tau.Nco ntsoov nug lwm tus tswv cuab ntawm koj pab pawg seb lawv yuav teb cov lus nug no li cas.Tsis txhob ua qhov kev xav paub txog poj niam txiv neej, haiv neeg, haiv neeg los sis hom lus raws li qhov tshwm sim.  
Tus tswv cuab kev koom tes txheeb xyuas tus kheej tau tsawg leej:
Signatures and attestations
Kev Pom Zoo 
Rau tus neeg ua sau tiav daim foos no
  • Kuv lees paub tias txhua tus tswv cuab ntawm kuv qhov kev koom tes, uas tau teev nyob rau hauv daim ntawv thov no, tso cai rau kuv kos npe rau lawv ua tus neeg sawv cev rau lub hom phiaj ntawm kev thov rau cov peev nyiaj pab txhim kho kev koom tes.
  • Kuv lees paub tias kuv tau sab laj nrog tag nrho lwm cov tswv cuab kev koom tes ua ntej sau lawv cov npe rau hauv daim foos no.
  • Kuv lees paub tias cov ntaub ntawv tau muab yog muaj tseeb thiab sau tiav rau qhov zoo tshaj plaws ntawm kuv txoj kev paub.Kuv nkag siab tias kev muab cov ntaub ntawv tsis tseeb tuaj yeem ua rau muaj qhov yuav tsum tau them nyiaj rov qab rau kev koom tes rau Lub Koom Haum Saib Xyuas Kev Txhim Kho Zej Zog Hauv Nroog Loj (Metropolitan Consortium of Community Developers, MCCD) txhua qhov nyiaj pab uas tau txais los ntawm qhov peev nyiaj pab no.
  • Peb [cov koom tes/pab pawg neeg lub npe] lees paub tias peb yuav them nyiaj rov qab rau MCCD rau cov nyiaj pab dawb tau txais yog tias peb tsis tsim kev koom tes ua ntej Lub Rau Hlis Ntuj Tim 30, 2024 uas muab kev pab cuam HCBS rau cov neeg xiam oob qhab los sis cov neeg laus."Tsim" txhais tau hais tias peb cov kev koom tes ua lag luam/tsis xav tau txiaj ntsig tau pib tau txais nyiaj them rov qab los ntawm lub xeev Minnesota rau HCBS cov kev pab cuam uas tau muab.
  • Peb [cov kev koom tes/pab pawg neeg lub npe] lees paub tias peb yuav them nyiaj rov qab rau MCCD rau cov nyiaj pab uas tau txais yog tias peb tsis muaj kev ntseeg zoo los muab cov kev pab cuam kom zoo, tib neeg yog qhov nruab nrab hauv txhua lub sij hawm kev muab peev nyiaj pab.
  • Peb [cov kev koom tes/pab pawg neeg lub npe] lees paub tias peb yuav them nyiaj rov qab rau MCCD rau cov nyiaj pab dawb tau txais yog tias peb diam ntawv tso cai ntawm HCBS poob ua ntej Lub Rau Hlis Ntuj Tim 30, 2024, vim yog kev dag, kev ua phem, kev tsim txom, kev tsis saib xyuas los sis lwm yam kev ua txhaum cai lij choj.
  • Peb [cov kev koom tes/pab pawg neeg lub npe] ua pov thawj tias peb yuav tsis muag peb cov lag luam koom tes los sis tsis xav tau txiaj ntsig hauv peb xyoos tom qab tau txais peev nyiaj pab.Txawm li cas los xij, kev zam tej zaum yuav raug tsim los rau kev lees paub thiab tsis muaj kev nyuaj siab txog nyiaj txiag, raws li kev txiav txim siab ntawm MCCD.Yog tias peb muag cov kev koom tes thiab tsis tau txais kev zam los ntawm MCCD, peb pom zoo them nyiaj rov qab rau MCCD rau tag nrho cov peev nyiaj pab.
  • Peb [cov kev koom tes/pab pawg neeg lub npe] lees paub tias peb tsuas yog siv cov peev nyiaj pab rau lub hom phiaj txhawb kev txhim kho thiab kev ruaj khov ntawm peb cov koom tes raws li tau piav qhia hauv daim ntawv thov.